news

Upplýsingar frá Skólamat /English/ Polskie

20 Ágú 2020

Haust 2020

Kæru foreldrar og forráðamenn grunnskólabarna

Hollt, ferskt og eldað frá grunni eru einkunnarorðin okkar hjá Skólamat því við viljum að barnið þitt njóti góðrar næringar í amstri dagsins. Á hverjum degi bjóðum við upp á tvo næringaríka aðalrétti, þar af er annar ávallt vegan. Meðlætisbar er í boði daglega og á honum má finna fjölbreytt úrval af fersku grænmeti og ávöxtum.

Á heimasíðu Skólamatar: www.skolamatur.is finnur þú upplýsingar um matseðla, innihaldslýsingar og næringarútreikning allra máltíða. Þar geturðu einnig skráð þig á póstlista og fengið matseðilinn í tölvupósti.

Við erum dugleg að deila upplýsingum og öðrum fróðleik á samfélagsmiðlana okkar. Þú getur fylgt okkur þar:

www.facebook.com/skolamatur og @skolamatur_ehf á Instagram.

Hagnýtar upplýsingar fyrir skólaárið 2020 – 2021:

 • Skráning í mataráskrift hefst 24. ágúst 2020 á www.skolamatur.is. Mikilvægt er að skrá rétt bekkjarheiti nemenda.
 • Sérfæði vegna ofnæmis eða óþols er afgreitt gegn afhendingu læknisvottorðs. Ekki þarf að endurnýja læknisvottorð milli skólaára nema breyting hafi orðið á ofnæmi eða óþoli.
 • Afgreiðsla hádegismáltíða hefst fyrsta kennsludag. Mataráskriftir eru seldar í áskriftartímabilum og endurnýjast mánaðarlega út skólaárið sé þeim ekki sagt upp sérstaklega.
 • Verðskrá skólamáltíða má finna á heimasíðu Skólamatar: https://www.skolamatur.is/hagnytt/verdskra. Verðið er ákveðið af sveitarfélagi og einungis er greitt fyrir mat þá daga sem skóli er skv. skóladagatali. Hægt er að greiða með skuldfærslu af greiðslukorti, með greiðslukröfu í netbanka, eða fá sendan greiðsluseðil í pósti gegn gjaldi. Gjalddagi er í upphafi hvers áskriftartímabils.
 • Systkinaafsláttur er veittur í Hafnarfirði, Reykjanesbæ og Reykjavík en ekki hjá öðrum sveitarfélögum sem Skólamatur þjónustar. Hafnarfjarðarbær og Reykjanesbær taka ákvarðanir um systkinaafslátt og hverjir eiga rétt á slíkum afslætti. Reykjavíkurborg innheimtir gjald vegna skólamáltíða í gegnum íbúagátt en ekki í gegnum innheimtuþjónustu Skólamatar.
 • Skólamatur vinnur í samstarfi við sveitarfélög og skólastjórnendur. Ef til röskunar á skólahaldi kemur vegna Covid-19 mun Skólamatur upplýsa viðskiptavini sína um allar breytingar sem kunna að verða á þjónustu Skólamatar eins fljótt og auðið er í gegnum tölvupóst.

Við viljum heyra frá þér og tökum fagnandi á móti öllum ábendingum sem miða að bættri þjónustu við barnið þitt. Síminn hjá okkur er 420 2500 og netfangið skolamatur@skolamatur.is.

Bestu kveðjur,

Starfsfólk Skólamatar

Skólamatur er fjölskyldufyrirtæki í eigu Axels Jónssonar matreiðslumeistara sem hefur áratuga reynslu af alhliða veitingarekstri. Hjá fyrirtækinu starfar samstilltur 120 manna hópur fólks sem hefur ástríðu fyrir eldamennsku og þar á meðal eru börn Axels með huga og hjarta í rekstrinum. Fyrirtækið leggur áherslu á stöðuga þróunarvinnu til þess að mæta kröfum um hollan og ferskan mat - eldaðan frá grunni.

ENGLISH / POLISH BELOW

Autumn 2020

Dear Parents and Guardians of primary school children

Healthy, fresh and cooked from scratch are our mottos at Skólamatur, because we want your child to enjoy good nutrition during the day. Every day we offer two nutritious main courses, one of which is always vegan. A side dish bar is available daily and offers a wide range of fresh vegetables and fruits.

On Skólamatur’s website: www.skolamatur.is, you will find information on menus, ingredients and nutrition calculations for all meals. There you can also sign up for a mailing list and receive the menu by e-mail.

We are diligent in sharing information and other interesting facts on our social media. You can follow us there at: www.facebook.com/skolamatur and @skolamatur_ehf on Instagram.

Useful information for the school year 2020–2021:

 • Registration for the meal subscription starts on 24 August 2020 at www.skolamatur.is. It is important to register the correct class name of the student.
 • Special meals due to allergies or intolerances are provided upon delivery of a medical certificate. There is no need to renew a medical certificate between school years unless there has been a change in allergies or intolerances.
 • The lunch service starts on the first day of class. Meal subscriptions are sold as subscription periods and are renewed monthly throughout the school year if they are not specifically cancelled.
 • The price list for school meals can be found on Skólamatur’s website: https: //www.skolamatur.is/hagnytt/verdskra. The price is decided by the local municipality, and food is only provided on the days when there is school according to the school calendar. You can pay by direct debit from a credit card, with a demand for payment connected to online banking or have a payment slip sent by post for a fee. The due date is at the beginning of each subscription period.
 • Sibling discounts are provided in Hafnarfjörður, Reykjanesbær and Reykjavík but not in other municipalities that Skólamatur serves. Hafnarfjarðarbær and Reykjanesbær make decisions about sibling discounts and who is entitled to such discounts. The City of Reykjavík collects a fee for school meals through the residents’ portal and not through Skólamatur’s collection service.
 • Skólamatur works in collaboration with municipalities and school administrators. In the event of disruption to normal school services, due to COVID-19, Skólamatur will inform its customers of any changes that may occur in Skólamatur’s services as soon as possible, via e-mail.

We would like to hear from you and welcome all suggestions aimed at improving our service for your child. The telephone number is 420 2500 and e-mail is skolamatur@skolamatur.is.

Best regards,

Skólamatur employees

Skólamatur is a family business owned by Chef Axel Jónsson, who has decades of experience in comprehensive catering operations. The company employs a harmonious group of 120 people, including Axel’s children, who have a passion for cooking with their mind and heart in the business. The company focuses on continuous development work to meet the requirements for healthy and fresh food – cooked from scratch.

Jesień 2020

Drodzy Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych!

Zdrowe i świeże posiłki przygotowywane od podstaw to dewiza firmy Skólamatur, ponieważ chcemy, aby Państwa dzieci prawidłowo się odżywiały. Każdego dnia oferujemy dwa pełnowartościowe dania główne, w tym jedno wegańskie. Codziennie dostępny jest także szeroki wybór świeżych warzyw i owoców.

Na stronie internetowej Skólamatur (www.skolamatur.is) znajdą Państwo informacje na temat menu, poszczególnych składników oraz wartości odżywczych wszystkich posiłków. Można tam również zapisać się na listę mailingową, aby otrzymywać menu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji i ciekawostek w naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy do obserwowania naszych profili: www.facebook.com/skolamatur oraz @skolamatur_ehf na Instagramie.

Przydatne informacje na rok szkolny 2020/2021:

 • Rejestracja niezbędna do wykupienia abonamentu na posiłki rozpoczyna się 24 sierpnia 2020 roku na stronie www.skolamatur.is. Ważne jest, aby zarejestrować poprawną nazwę klasy ucznia.
 • Specjalne posiłki uwzględniające alergię lub nietolerancję pokarmową zapewniane są po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego. Nie ma potrzeby odnawiania zaświadczenia między poszczególnymi rocznikami, chyba że nastąpiła zmiana w zakresie alergii lub nietolerancji pokarmowej.
 • Lunch serwujemy od pierwszego dnia zajęć. Abonamenty na posiłki sprzedawane są na poszczególne okresy i odnawiane co miesiąc przez cały rok szkolny, chyba że zostaną w międzyczasie anulowane.
 • Cennik posiłków szkolnych można znaleźć na stronie Skólamatur: https: //www.skolamatur.is/hagnytt/verdskra. O cenie decydują lokalne władze, a wyżywienie zapewniamy tylko w dni, w których odbywają się zajęcia, zgodnie z kalendarzem szkolnym. Za posiłki można zapłacić kartą debetową lub kredytową, korzystając z polecenia zapłaty lub wysłać potwierdzenie płatności pocztą (usługa płatna). Termin płatności upływa na początku każdego okresu abonamentu.
 • W gminach Hafnarfjörður, Reykjanesbær i w Reykjavíku dostępne są zniżki dla rodzeństwa. W pozostałych gminach obsługiwanych przez Skólamatur zniżki te nie obowiązują. Władze gminy Hafnarfjarðarbær i Reykjanesbær podejmują decyzje dotyczące zniżek dla rodzeństwa i zasad ich przyznawania. Miasto Reykjavik pobiera opłatę za posiłki szkolne za pośrednictwem portalu dla mieszkańców, a nie przez Skólamatur.
 • Skólamatur współpracuje z gminami i administratorami szkół. W przypadku przerw w normalnym funkcjonowaniu szkół spowodowanych epidemią koronawirusa, Skólamatur poinformuje swoich klientów o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w zakresie świadczonych usług tak szybko, jak to możliwe, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czekamy na Państwa sugestie mające na celu ulepszenie naszych usług na rzecz Państwa dzieci. Wszelkie uwagi można zgłaszać telefonicznie pod numerem 420 2500 lub mailowo na adres skolamatur@skolamatur.is.

Z poważaniem

Zespół Skólamatur

Skólamatur to firma rodzinna, której właścicielem jest szef kuchni Axel Jónsson, posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze cateringowej. Firma zatrudnia zgrany zespół 120 osób, w tym dzieci Axela, których pasją jest gotowanie i którzy wkładają całe serce w prowadzenie swojej działalności. Firma stawia na ciągły rozwój, aby sprostać wymaganiom w zakresie zdrowych i świeżych posiłków przygotowywanych od podstaw.